Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường va…


Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.Gợi ý làm bài:- Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở...
Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.Gợi ý làm bài:- Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước...
Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà nước hiện nay ở...
Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?Gợi ý làm bài:- Thành...
Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.Gợi ý làm bài:- Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư...
Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì? Cho ví dụ. Tại sao nói thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò là “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa...
Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về:a.     Hình thức sở hữu.b.    Quan hệ quản líc.      Quan hệ phân phối.d.    Tất cả các phương án trên.Hãy chọn phương án mà em...
Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp?Gợi ý làm bài:Nền kinh tế nhiều...
Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay.Gợi ý làm bài:- Trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước, ở mỗi thời kì khác nhau, vai trò quản lí...
Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước? Theo em, muốn tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước, cần có...
Em có dự định sẽ hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao lại lựa chọn thành phần kinh tế đó?Gợi ý làm bài:Học sinh tự đưa ra định hướng nghề nghiệp của bản thân và giải thíchVí...