Bài 7. Tỉ lệ thức


1. Định nghĩa:Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) ( a, d: ngoại trung tỉ)2. Tính chấta) Tính chất cơ bản: Nếu  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) thì ad = bcb) Điều kiện để bốn số thành lập...
Đề bàiCho tỉ lệ thức \({2 \over 4} = {3 \over 6}\)  Hãy so sánh các tỉ số \({{2 + 3} \over {4 + 6}}\,\,\,\,\,\& \,\,\,{{2 - 3} \over {4 - 6}}\)  với các tỉ số trong tỉ lệ thức...
Đề bàiTừ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?\(\eqalign{& a)\,\,{2 \over 5}:4\,\,\& \,\,{4 \over 5}:8  \cr & b)\,\, - 3{1 \over 2}:7\,\,\& \,\, - 2{2 \over 5}:7{1 \over 5} \cr} \) Lời giải chi tiếtTa...
Đề bàiBằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\) ta có thể suy ra ad = bc không? Lời giải chi tiết\(\eqalign{& {a \over b} = {c \over d} \Rightarrow {a \over b}.\left( {b.d}...
Đề bàiThay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:                        a) 1,2: 3,24b) \(2\frac{1}{5}: \frac{3}{4}\)c) \(\frac{2}{7}: 0,42\)Lời giải chi tiếta) 1,2: 3,24 = 120: 324...
Đề bàiTìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức  \(28:14\) ;  \(2\frac{1}{2}: 2 ; 8: 4; \frac{1}{2}: \frac{2}{3} ; \)\(3:10; 2,1: 7; 3: 0,3\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTỉ lệ thức...
Đề bài Tìm x trong các tỉ lệ thức sau a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\)b) -0,52: x = -9,36: 16,38c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\) Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa có tính chất của tỉ lệ thức:\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc\)Lời giải chi tiếta) \(\frac{x}{27}...
Đề bàiLập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:                           a) 6.63 = 9.42b) 0,24.1,61 = 0,84. 0,46Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiLập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau                                      \(\frac{-15}{5,1} = \frac{-35}{11,9}\)Phương pháp giải -...
Đề bài Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?                                       a) 3,5: 5,25 và 14: 21 b) \(39\frac{3}{{10}}:52\frac{2}{5}\)  và 2,1:...
Đề bàiTên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng...
Đề bàiLập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức.\(\begin{array}{l}ad = bc\\TH1:\,\,\frac{a}{b} =...
Đề bàiTừ tỉ lệ thức \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) với \(a,b,c,d \ne 0\),  ta có thể suy ra:A. \(\frac{a}{c} = \frac{d}{b}\)B. \(\frac{a}{b} = \frac{d}{c}\,\,\)    C. \(\frac{d}{b} = \frac{c}{a}\,\,\)D. \(\frac{a}{d} = \frac{b}{c}\,\,\)Chọn đáp án đúng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa có:...
Đề bàiĐố:Tỉ số \(\frac{{6\frac{1}{5}}}{{5\frac{1}{6}}}\) có thể "rút gọn" như sau \(\frac{{6\frac{1}{5}}}{{5\frac{1}{6}}} = \frac{6}{5}\)(“Rút gọn” bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra!)Đố...
Đề bàiBài 1: Các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?a) \(13: 4\) và \(25: 2\)                           b) \(0,25: 1,75\) và \(3: 21\)Bài 2: Lập...
Đề bàiBài 1: Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu dược hãy viết tất cả các tỉ lệ thức có được:      \(5;25;625;125\)Bài 2: Tìm x biết: \({{{x^2}} \over 6} = {{24} \over {25}}\)Bài...
Đề bàiBài 1: Tìm các số x, y biết: \({x \over y} = {9 \over {10}}\) và \(y - x = 120.\)Bài 2: Tìm diện tích hình tam giác vuông, biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 2:...
Đề bàiBài 1: Tìm hai số x, y biết: \(4x = 5y\) và \( - 2x =  - 5.\)Bài 2: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng số học sinh của lớp 7A ít hơn...
Đề bàiBài 1: Tìm các số a, b, c biết rằng: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và \(a + 2b - 3c =  - 20\)Bài 2: Tìm chu vi của một hình chữ nhật...