Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ


Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học.Trả lời                        Hướng...
Các bazơ khi bị nung nóng tạo ra oxit làA. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2 ; Zn(OH)2 ; Fe(OH)3B. Ca(OH)2 ; KOH ; Al(OH)3 ; NaOHC. Zn(OH)2 ; Mg(OH)2 ; KOH ; Fe(OH)3D. Fe(OH)3 ; Al(OH)3 ; NaOH ; Zn(OH)2Trả lời    ...
Dung dịch HCl ; Khí CO2 đều tác dụng vớiA.Ca(OH)2 ; NaOH ; Ba(OH)2 ; KOHB. Ca(OH)2 ; KOH ; Al(OH)3 ; NaOHC. NaOH ; KOH ; Fe(OH)3 ; Ba(OH)2D. Ca(OH)2 ; Cr(OH)3 ; KOHTrả lời        ...
 Hãy viết công thức hoá học của cáca)  bazơ ứng với những oxit sau: Na2O, BaO, Al2O3, Fe2O3.b)  oxit ứng với những bazơ sau: KOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2.Trả lời                 a) Công thức hoá...
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau:Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Viết các phương trình hoá học.Trả lời    ...