Bài 7 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Một cuộc điều tra 50 nhà nhiếp ảnh nghiệp gia với câu hỏi “Trong tháng trước anh (chị) sử dụng hết bao nhiêu cuốn phim?” Kết quả thu được như sau: a) Dấu hiệu đơn vị cần điều tra ở đây là gì?b) Lập bảng tần số ghép lớp, với lớp...

  Một cuộc điều tra 50 nhà nhiếp ảnh nghiệp gia với câu hỏi “Trong tháng trước anh (chị) sử dụng hết bao nhiêu cuốn phim?” Kết quả thu được như sau:

  Bài 7 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  a) Dấu hiệu đơn vị cần điều tra ở đây là gì?

  b) Lập bảng tần số ghép lớp, với lớp đầu tiên là đoạn [0;2], tiếp theo là lớp [3;5],…lớp cuối cùng là [15;17].

  c) Vẽ biểu đồ tần số hình cột

  Đáp án

  a) Dấu hiệu: Số cuốn phim mà một nhà nhiếp ảnh dùng trong tháng trước.

  Đơn vị điều tra: Một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư.

  b) Bảng phân phối tần số ghép lớp

  Lớp

  Tần số

  [0, 2]

  10

  [3, 5]

  23

  [6, 8]

  10

  [9, 11]

  3

  [12, 14]

  3

  [15, 17]

  1

   

  N = 50

   

  c) Biểu đồ tần số hình cột

  Bài 7 trang 168 SGK Đại số 10 Nâng cao