Bài 7 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 7. Chứng minh rằng hàm số: \(f\left( x \right) = \cos 2x - 2x + 3\) nghịch biến trên \(\mathbb R\)GiảiTXĐ: \(D=\mathbb R\)\(f'\left( x \right) =  - 2\sin 2x - 2 \le 0\Leftrightarrow  - 2\left( {\sin 2x + 1} \right) \le 0,\forall x \in \mathbb R\)\(f'\left( x \right) = 0...

  Bài 7. Chứng minh rằng hàm số: \(f\left( x \right) = \cos 2x – 2x + 3\) nghịch biến trên \(\mathbb R\)

  Giải

  TXĐ: \(D=\mathbb R\)

  \(f’\left( x \right) =  – 2\sin 2x – 2 \le 0\Leftrightarrow  – 2\left( {\sin 2x + 1} \right) \le 0,\forall x \in \mathbb R\)

  \(f’\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \sin 2x =  – 1 \Leftrightarrow 2x =  – {\pi  \over 2} + k2\pi,k \in \mathbb Z\Leftrightarrow x =  – {\pi  \over 4} + k\pi,k \in \mathbb Z\)

  Hàm số nghịch biến trên mỗi đoạn \(\left[ { – {\pi  \over 4} + k\pi ; – {\pi  \over 4} + k\pi  + \pi } \right]\)

  Do đó hàm số nghịch biến trên mỗi \(\mathbb R\)

  BaitapSachgiaokhoa.com