Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)


Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.Giải:Vì ABCD là hình bình hành nên:AB = CD (1)Theo giả...
Tam giác vuông ABC có $\widehat A = 90^\circ $ và đường cao AH. Từ điểm H hạ đường HK vuông góc với AC (h.27).a. Hỏi trong hình đã cho có bao nhiêu tam giác đồng dạng với nhau?b. Hãy...
Hình bs.5 cho biết tam giác ABC có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H.Trong hình bs.5 có số cặp tam giác đồng dạng với nhau là:A. 1 cặpB. 2 cặpC. 3 cặpD. 4 cặpHãy chọn kết...
Hình thang vuông ABCD (AB // CD) có đường chéo BD vuông góc với cạnh BC tại B và có độ dài BD = m = 7,25cm.Hãy tính độ dài các cạnh của hình thang, biết rằng BC = n...
Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm, BD = 5cm và \(\widehat {DAB} = \widehat {DBC}\)  (h.28).a. Chứng minh ∆ ADB đồng dạng ∆ BCDb. Tính độ dài các cạnh BC, CDc. Sau khi...
Cho tam giác vuông ABC (\(\widehat A = 90^\circ \)). Dựng AD vuông góc với BC (D thuộc BC). Đường phân giác BE cắt AD tại F (h.29).Chứng minh:  \({{FD} \over {FA}} = {{EA} \over {EC}}\).Giải: (hình 29 trang 94...
Chứng minh rằng, nếu hai tam giác ABC và A’B’C’ đồng dạng với nhau thì:a. Tỉ số của hai đường phân giác tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.b. Tỉ số của hai trung tuyến tương ứng bằng tỉ số...