Bài 7. Tụ điện


Một bạn nói: từ (7.1) có thể nói điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của tụ điện và hiệu diện thế giữa hai bản tụ điện. Câu nói đó đúng hay sai?GiảiCâu nói đó là sai. Vì điện dung...
Một bạn nói: (từ 4.5) và (7.1) có thể rút ra kết luận rằng, cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ diện. Câu nói đó đúng hay sai?GiảiTừ công thức \(E =...
So sánh điện dung của bộ tụ điện ghép song song với điện dung của mỗi tụ điện trong bộ.GiảiĐiện dung của bộ tụ điện ghép song song bằng tổng các điện dung của các tụ điện trong bộ: \(C =...
 Vì sao khi ghép nối tiếp thì điện tích của các tụ điện bằng nhau?GiảiKhi ghép nối tiếp và các tụ tích điện thì ta luôn luôn có sự hưởng ứng điện giữa các bản cực của cùng một tụ và...
So sánh điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp với điện dung của mỗi tụ diện trong bộ.GiảiTa có điện dung của bộ tụ mắc nối tiếp.\({1 \over C} = {1 \over {{C_1}}} + {1 \over {{C_2}}} +.... +...
Chọn phương án đúng.Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ diện có diện dung C, được ghép nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:    A. 2C                  B.\({c...
Chọn phương án đúng.Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ diện có diện dung C, được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:    A. 2C                  B.\({c \over 2}\)    C. 4C       ...