Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn


Cho hình 76, trong đó hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng các tiếp tuyến Bx và Cy song song với nhau.Giải:Ta có:      O, A, O’ thẳng hàng                 C, A, B thẳng hàngSuy...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B như trên hình 77.Biết OA = 15cm, O’A = 13cm, AB = 24cm.Tính độ dài OO’.Giải:Gọi H là giao điểm của AB và OO’.Vì OO’ là đường...
Cho hai đường tròn (O), (O’) tiếp xúc nhau tại A như trên hình 78. Chứng minh rằng các bán kính OB và O’C song song với nhau.Giải:Ta có:    OA = OB (= R)Suy ra tam giác AOB cân tại...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO’D. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng và AB ⊥ CD.Giải:Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn(O) có...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO’. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với IA, cắt các đường tròn (O) và (O’) tại C và D...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B, trong đó O’ nằm trên đường tròn (O). Kẻ đường kính O’OC của đường tròn (O).a)      Chứng minh rằng CA, CB là các tiếp tuyến của đường...
Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Dây AC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’) tại A. Dây AD của đường tròn (O’) tiếp xúc với đường tròn (O) tại...
Cho h.bs.23, trong đó OA = 3, O'A = 2, AB = 5. Độ dài AC bằng:(A) \({{10} \over 3}\) ;        (B) 3,5   ;             (C) 3  ;          (D) 4.Hãy chọn phương án đúng.Giải:Chọn (A).
Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt các đường tròn (O) và (O') theo thứ tự tại C và D ( khác B). Chứng...