Bài 70. Tìm số trừ


1.Tìm x:a) 28 – x = 16              20 – x  = 9                  34 – x = 15b) x – 14 = 18        ...