Bài 70 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 70. Người ta định làm một cái hộp hình trụ bằng tôn có thể tích \(V\) cho trước. Tìm bán kính đáy \(r\) và chiều cao của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.GiảiThể tích của hình trụ là: \(V = B.h = \pi {r^2}.h \Rightarrow h...

  Bài 70. Người ta định làm một cái hộp hình trụ bằng tôn có thể tích \(V\) cho trước. Tìm bán kính đáy \(r\) và chiều cao của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.

  Giải

  Bài 70 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

  Thể tích của hình trụ là: \(V = B.h = \pi {r^2}.h \Rightarrow h = {V \over {\pi {r^2}}}\)

  Diện tích toàn phần của hình trụ là:

  \(S = 2\pi {r^2} + 2\pi r.h = 2\pi {r^2} + 2\pi.r.{V \over {\pi {r^2}}} = 2\pi {r^2} + {{2V} \over r}\)

  Xét hàm số: 

  \(\eqalign{
  & S\left( r \right) = 2\pi {r^2} + {{2V} \over r}\,\,\left( {r > 0} \right) \cr
  & S’ = 4\pi r – {{2V} \over {{r^2}}} = {{4\pi {r^2} – 2V} \over {{r^2}}} \cr
  & S’ = 0 \Leftrightarrow r = \root 3 \of {{V \over {2\pi }}} \cr} \)

  Bảng biến thiên: 

  Bài 70 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

  \(S\) đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm \(r = \root 3 \of {{V \over {2\pi }}} \) khi đó \(h = {V \over {\pi {r^2}}} = {V \over {\pi \root 3 \of {{{{V^2}} \over {4{\pi ^2}}}} }} = \root 3 \of {{{4V} \over \pi }} \)