Bài 71 trang 154 SGK Đại số 10 nâng cao


  Giải các phương trình saua) \(\sqrt {5{x^2} - 6x - 4}  = 2(x - 1)\)b) \(\sqrt {{x^2} + 3x + 12}  = {x^2} + 3x\)Đáp ána) Ta có:\(\eqalign{ & \sqrt {5{x^2} - 6x - 4} = 2(x - 1)\cr& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{ x \ge 1 \hfill \cr 5{x^2} - 6x...

  Giải các phương trình sau

  a) \(\sqrt {5{x^2} – 6x – 4}  = 2(x – 1)\)

  b) \(\sqrt {{x^2} + 3x + 12}  = {x^2} + 3x\)

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \sqrt {5{x^2} – 6x – 4} = 2(x – 1)\cr& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge 1 \hfill \cr
  5{x^2} – 6x – 4 = 4{(x – 1)^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge 1 \hfill \cr
  {x^2} + 2x – 8 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 2 \cr} \) 

  Vậy S = {2}

  b) Đặt \(t = \sqrt {{x^2} + 3x + 12} \,\,\,(t \ge 0) \Rightarrow {x^2} + 3x = {t^2} – 12\) , ta có phương trình:

  \(t = {t^2} – 12 \Leftrightarrow {t^2} – t – 12 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  t = 4 \hfill \cr
  t = – 3 \hfill \cr} \right.\)

  Ta thấy t =  4 thỏa mãn điều kiện xác định nên:

  \(\eqalign{
  & t = 4 \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} + 3x + 12} = 4 \Leftrightarrow {x^2} + 3x – 4 = 0 \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  x = – 4 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy S = {4, 1}