Bài 72. Luyện tập


1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 18 - 9 =..... \cr & 17 - 9 =..... \cr & 16 - 9 =..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 15 - 6 =..... \cr & 15 - 7...