Bài 72 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 72. Giải các hệ phương trình\(a)\,\left\{ \matrix{ x + y = 20 \hfill \cr {\log _4}x + {\log _4}y = 1 + {\log _4}9; \hfill \cr} \right.\) \(b)\,\left\{ \matrix{ x + y = 1 \hfill \cr {4^{ - 2x}} + {4^{ - 2y}} = 0,5 \hfill \cr} \right.\)Giảia) Điều kiện:...

  Bài 72. Giải các hệ phương trình

  \(a)\,\left\{ \matrix{
  x + y = 20 \hfill \cr
  {\log _4}x + {\log _4}y = 1 + {\log _4}9; \hfill \cr} \right.\) 

  \(b)\,\left\{ \matrix{
  x + y = 1 \hfill \cr
  {4^{ – 2x}} + {4^{ – 2y}} = 0,5 \hfill \cr} \right.\)

  Giải

  a) Điều kiện: \(x > 0; y > 0\).

  \(\eqalign{
  & \,\left\{ \matrix{
  x + y = 20 \hfill \cr
  {\log _4}x + {\log _4}y = 1 + {\log _4}9 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x + y = 20 \hfill \cr
  {\log _4}xy = {\log _4}36 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x + y = 20 \hfill \cr
  xy = 36 \hfill \cr} \right. \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = 2 \hfill \cr
  y = 18 \hfill \cr} \right.\,\,\,\,\text{ hoặc }\,\,\,\,\,\left\{ \matrix{
  x = 18 \hfill \cr
  y = 2 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy \(S = \left\{ {\left( {2;18} \right);\,\left( {18;2} \right)} \right\}\)
  b) Từ phương trình thứ nhất suy ra \(y = 1 – x\), thay vào phương trình thứ hai ta được:
  \({4^{ – 2x}} + {4^{ – 2\left( {1 – x} \right)}} = 0,5 \Leftrightarrow \,\,{4^{ – 2x}} + {4^{ – 2 + 2x}} = {1 \over 2}\)
  Đặt \(t = {4^{2x\,}}\,\left( {t > 0} \right)\) ta được:

  \(\eqalign{
  & {1 \over t} + {t \over {16}} = {1 \over 2} \Leftrightarrow 16 + {t^2} = 8t \Leftrightarrow {\left( {t – 4} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow t = 4 \cr
  & \Leftrightarrow {4^{2x}} = 4 \Leftrightarrow 2x = 1 \Leftrightarrow x = {1 \over 2} \cr} \)

  Với \(x = {1 \over 2}\) ta có \(y = 1 – x = 1 – {1 \over 2} = {1 \over 2}\)
  Vậy \(S = \left\{ {\left( {{1 \over 2};{1 \over 2}} \right)} \right\}\)