Bài 75. Thực hành xem đồng hồ


1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh: 2. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:  3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng: Bài giải1. Nối đồng hồ...