Bài 76 trang 127 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 76. Giải phương trình:\(\eqalign{ & a)\,{4^{ - {1 \over x}}} + {6^{ - {1 \over x}}} = {9^{ - {1 \over x}}}; \cr & c)\,3\sqrt {{{\log }_2}x} - {\log _2}8x + 1 = 0; \cr} \)\(\eqalign{ & b)\,{4^{\ln x + 1}} - {6^{\ln x}} - {2.3^{\ln {x^2} + 2}}...

  Bài 76. Giải phương trình:

  \(\eqalign{
  & a)\,{4^{ – {1 \over x}}} + {6^{ – {1 \over x}}} = {9^{ – {1 \over x}}}; \cr
  & c)\,3\sqrt {{{\log }_2}x} – {\log _2}8x + 1 = 0; \cr} \)

  \(\eqalign{
  & b)\,{4^{\ln x + 1}} – {6^{\ln x}} – {2.3^{\ln {x^2} + 2}} = 0; \cr
  & d)\,\log _{{1 \over 2}}^2\left( {4x} \right) + {\log _2}{{{x^2}} \over 8} = 8. \cr} \)                                  

  Giải

  a) Điều kiện: \(x \ne 0\)

  Chia hai vế phương trình cho \({4^{ – {1 \over x}}}\) ta được: \(1 + {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ – {1 \over x}}} = {\left( {{9 \over 4}} \right)^{ – {1 \over x}}}\)

  Đặt \(t = {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ – {1 \over x}}}\,\,\left( {t > 0} \right)\) ta có phương trình: 

  \({t^2} – t – 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  t = {{1 + \sqrt 5 } \over 2} \hfill \cr
  t = {{1 – \sqrt 5 } \over 2}\,\,\left(\text{loại} \right) \hfill \cr} \right.\) 

  \(\eqalign{
  & t = {{1 + \sqrt 5 } \over 2} \Leftrightarrow {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ – {1 \over x}}} = {{1 + \sqrt 5 } \over 2} \Leftrightarrow – {1 \over x} = {\log _{{3 \over 2}}}{{1 + \sqrt 5 } \over 2} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {1 \over x} = {\log _{{3 \over 2}}}{\left( {{{1 + \sqrt 5 } \over 2}} \right)^{ – 1}} = {\log _{{3 \over 2}}}\left( {{{\sqrt 5 – 1} \over 2}} \right) \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow x = {\log _{{{\sqrt 5 – 1} \over 2}}}{3 \over 2} \cr} \)

  Vậy \(S = \left\{ {{{\log }_{{{\sqrt 5  – 1} \over 2}}}{3 \over 2}} \right\}\)

  b) Điều kiện: \(x > 0\)

  \({4^{\ln x + 1}} – {6^{\ln x}} – {2.3^{\ln {x^2} + 2}} = 0 \Leftrightarrow {4.4^{\ln x}} – {6^{\ln x}} – {18.9^{\ln x}} = 0\)       

  Chia hai vế của phương trình cho \({4^{\ln x}}\), ta được:

                     \(4 – {\left( {{3 \over 2}} \right)^{\ln x}} – 18{\left( {{9 \over 4}} \right)^{\ln x}} = 0\)

  Đặt \(t = {\left( {{3 \over 2}} \right)^{\ln x}}\,\,\left( {t > 0} \right)\)

  Ta có: 

  \(18{t^2} + t – 4 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  t = {4 \over 9} \hfill \cr
  t = – {1 \over 2}\,\left( \text{loại} \right) \hfill \cr} \right.\)

  \(t = {4 \over 9} \Leftrightarrow {\left( {{3 \over 2}} \right)^{\ln x}} = {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ – 2}} \Leftrightarrow \ln x =  – 2 \Leftrightarrow x = {e^{ – 2}}\)

  Vậy \(S = \left\{ {{e^{ – 2}}} \right\}\)

  c) Điều kiện: \({\log _2}x \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 1\)

  Đặt \(t = \sqrt {{{\log }_2}x} \,\,\left( {t \ge 0} \right) \Rightarrow {\log _2}x = {t^2}\)       

  \(\eqalign{
  & 3\sqrt {{{\log }_2}x} \, – {\log _2}8x + 1 = 0 \cr
  & \Leftrightarrow 3\sqrt {{{\log }_2}x} – 3-{\log _2}x + 1 = 0 \cr} \)

  Ta có phương trình: \(3t – 2 – {t^2} = 0\)                               

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow {t^2} – 3t + 2 = 0 \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  t = 1 \hfill \cr
  t = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  \sqrt {{{\log }_2}x} = 1 \hfill \cr
  \sqrt {{{\log }_2}x} = 2 \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  {\log _2}x = 1 \hfill \cr
  {\log _2}x = 4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 2 \hfill \cr
  x = {2^4} = 16 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy \(S = \left\{ {2;16} \right\}\)

  d) Điều kiện: \(x > 0\). Với điều kiện ta có:                   

  \(\eqalign{
  & \log _{{1 \over 2}}^2\left( {4x} \right) = {\left( {\log _{{1 \over 2}}4 + \log _{{1 \over 2}}x} \right)^2} = \left( { – 2 – {{\log }_2}x} \right)^2 = {\left( {2 + {{\log }_2}x} \right)^2} \cr
  & {\log _2}{{{x^2}} \over 8} = {\log _2}{x^2} – {\log _2}8 = 2{\log _2}x – 3 \cr} \)

  Ta có phương trình: \({\left( {{{\log }_2}x + 2} \right)^2} + 2{\log _2}x – 3 = 8\)

  Đặt \(t = {\log _2}x\) ta được: \({\left( {t + 2} \right)^2} + 2t – 11 = 0\)     

  \(\eqalign{
  & {t^2} + 6t – 7 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  t = 1 \hfill \cr
  t = – 7 \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  {\log _2}x = 1 \hfill \cr
  {\log _2}x = – 7 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 2 \hfill \cr
  x = {2^{ – 7}} \hfill \cr} \right. \cr} \)              

  Vậy \(S = \left\{ {2;{2^{ – 7}}} \right\}\)

  BaitapSachgiaokhoa.com