Bài 79+80+81. Ôn tập về phép cộng và phép trừ


1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 8 + 9 =..... \cr & 9 + 8 =..... \cr & 17 - 8 =..... \cr & 17 - 9 =..... \cr} \)       \(\eqalign{& 5 + 7 =..... \cr & 7 + 5 =........
1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 14 - 9 =..... \cr & 16 - 7 =..... \cr & 12 - 8 =..... \cr & 6 + 9 =..... \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 8 =..... \cr & 11 - 5 =..... \cr...
1.Tính nhẩm:a)\(\eqalign{ & 7 + 5 =..... \cr & 5 + 7 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 4 + 9 =..... \cr & 9 + 4 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 8 + 7 =..... \cr & 7 + 8...