Bài 8: Amoniac và muối amoni


2.7. Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là doA. amoniac tan nhiều trong nước.B. phân tử amoniac là phân tử có cực.C. khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion \(N{H_4}^ + \) và \(O{H^...
2.9. Có hiện tượng gì xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau?1. Cho khí amoniac lấy dự tác dụng với đồng(II) oxit khi đun nóng.2. Cho khí amoniac lấy dư tác dụng với khí clo.3. Cho khí amoniac...
2.10. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch:\({N_{2(k)}} + 3{H_{2(k)}} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 2N{H_{3(k)}}\)                       \(\Delta \)\(H\) = -92 kJCân bằng của phản ứng này chuyển dịch như thế...
2.11. Cho lượng khí amoniac đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2 g CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn A và một hỗn hợp khí. Chất rắn A phản ứng...
2.12. Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào đúng?A. Muối amoni là chất tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hiđroxit.B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi...
2.13. Nêu những điểm khác nhau về tính chất hoá học giữa muối amoni clorua và muối kali clorua. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.Hướng dẫn trả lời:Điểm khác nhau về tính chất hoá học giữa muối amoni...
2.14. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây:1. ? + \(O{H^ - }\) \( \to \) NH3 +?2. (NH4)3PO4  NH3 +?3. NH4Cl + NaNO2  ? +? +?4. (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 +?Hướng dẫn trả lời:1. \(N{H_4}^ + \) + \(O{H^ - }\) \( \to \) NH3 + \({H_2}O\)2. (NH4)3PO4  3NH3 + H3PO43. NH4Cl...
2.15. Chỉ được dùng một kim loại, hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch muối sau đây: NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.Hướng dẫn trả lời:Dùng kim loại bari để...
2.17. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 ml dung dịch muối amoni sunfat.1. Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng ion.2. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch muối ban đầu, biết rằng...