Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AC tại D, cắt BC tại M (h.30). Tính độ dài của đoạn thẳng CD.Giải: (hình 30 trang 95...
Cho hình thang vuông ABCD (\(\widehat A = \widehat D = 90^\circ \)) AB = 6cm, CD = 12cm, AD = 17cm. Trên cạnh AD, đặt đoạn thẳng AE = 8cm (h.31). Chứng minh góc BEC = 90°Giải: (hình 31...
Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6cm. Kẻ tia Cx vuông góc với BC (tia Cx và điểm A khác phía so với đường thẳng BC).Lấy trên tia Cx điểm D sao cho BD...
Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng  theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng.Giải: (hình 33 trang 95 sbt) - ∆ ABC...
Cho tam giác ABC (\(\widehat A = 90^\circ \)) có đường cao AH (h.34)Chứng minh rằng \(A{H^2} = BH.CH\)Giải: (hình 34 trang 95 sbt) Xét hai tam giác vuông HBA và HAC, ta có:\(\widehat {HBA} = \widehat {AHC} = 90^\circ \)\(\widehat...
(xem hình bs.6)Cho góc nhọn xOy.Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm.Trên tia Oy lấy một điểm B sao cho OB = 15,45cmVẽ AE vuông góc với Oy, BF vuông góc với Ox.Biết độ dài...
Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác đến hai chữ số thập phân)Giải:...
Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9cm.Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC.a. Tính độ...
Đường cao của một tam giác vuông xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 9cm và 16cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông đó (h.35)Giải: (hình 35...
Tam giác vuông ABC (\(\widehat A = 90^\circ \)) có đường cao AH và trung tuyến AM (h.36). Tính diện tích tam giác AMH, biết rằng BH = 4cm, CH = 9cm.Giải: (hình 36 trang 96 sbt) Xét hai tam giác...