Bài 8: Chia hai luỹ thừa cũng cơ số


Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:a) \({\rm{}}{5^6}:{5^3}\)          b) \({a^4}:a\)  \((a \ne 0)\)                              Giảia) \({\rm{}}{5^6}:{5^3} = {5^{6 - 3}} =...
Viết các số 895 và \(\overline {abc} \) dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.Giải\(895 = 8.100 + 9.10 + 5.1 = {8.10^2} + {9.10^1} + {5.10^0}\)         \(\overline {abc}  = a.100 + b.10 + c.1 = a{.10^2}...
Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi n ∈ N ta có an = 1Giải* Nếu n ≠ 0 ta có: \({{\rm{a}}^n} = \underbrace {a.a...a}_{n thừa số}\) .Mà an =1 suy ra a = 1* Nếu n = 0 ta...
Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?a) \({3^2} + {4^2}\)                             b) \({5^2} + {12^2}\)Giảia) \({3^2} + {4^2} = 3.3 + 4.4 = 9 +...
Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:a) \({3^{15}}:{3^5}\)                 b) \({4^6}:{4^6}\)                 c) \({9^8}:{3^2}\)  Giảia) \({3^{15}}:{3^5} = {3^{15 - 5}} = {3^{10}}\)b) \({4^6}:{4^6} = {4^{6 -...
a) Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2, 3, 7, 8b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không?          3.5.7.9.11 + 3 ;                2.3.4.5.6 - 3Giảia)...
Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?a) 52 + 122              b) 82 + 152GiảiCó. Vì:a) 52 + 122 = 132b) 82 + 152 = 172
Thương 46: 43 bằng:(A) 13                (B) 43                 (C) 42                (D) 4.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn (B) \({4^6}:{4^3} = {4^{6 -...
Tìm số tự nhiên n, biết rằng:a) \({2^n} = 16\)             b) \({4^n} = 64\)              c) \({15^n} = 225\)Giảia) Ta có \(16 = {2^4}\). Suy ra \({2^n} = {2^4}\). Vậy...
Tìm số tự nhiên x mà x50 = xGiảiTa có: \({{\rm{x}}^{50}} = \underbrace {x.x.x...x}_{50 thừa số}\)Mà \({x^{50}} = x\) nên chỉ có hai giá trị của x thỏa là x = 0 và x = 1