Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số


A. Tóm tắt kiến thức:1. am: an = am - n(a ≠ 0, m ≥ n ).Quy ước: a0 = 1 (a ≠ 0).Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy...
Đề bàiTa đã biết 53 . 54 = 57. Hãy suy ra:57 : 53 =?;       57 : 54 =?Lời giải chi tiếtTa có:57 : 53 = 5457 : 53 = 53 
Đề bàiViết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa:a) 712: 74;b) x6 : x3 ( x ≠ 0)c) a4 : a4 (a ≠ 0).Lời giải chi tiếtTa có:a) 712: 74= 7(12-4) = 78b) x6 : x3 = x(6-3) = x3
Đề bàiViết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:a) 38 : 34;             b) 108 : 102;             c) a6 : a (a ≠ 0 )   Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng quy tắc chia hai lũy thừa...
Đề bàiTính bằng hai cách:Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.a) 210 : 28;                b) 46 : 43 ;...
Đề bài Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:a) 33 . 34 bằng:  312    \(\square\),       912    \(\square\),     37   \(\square\),      67    \(\square\) b) 55 : 5 bằng:  55       \(\square\),       54     \(\square\),     53   \(\square\),    14      \(\square\) c) 23 . 42 bằng:  86      \(\square\),       65     \(\square\),    ...
Đề bàiViết các số: 987; 2564; \(\overline{abcde}\) dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVí dụ cụ thể để biết cách làm: 2475 = 2.1000 + 4.100 + 7.10 + 5 = 2. 103 + 4.102 ...
Đề bài Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n ∈ N* ta có:a) cn = 1;            b) cn = 0.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy ước: \({1^n} = 1;{0^n} = 0\)Lời giải chi tiếta) cn = 1Vì \(\underbrace {1.1.1...1}_{\text{n thừa số...
Đề bàiSố chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: 0, 1, 4, 9, 16...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?a) 13 + 23 ;b) 13 + 23 + 33;c) 13 + 23 + 33 + 43.Phương...