Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều


Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước cho ở hình 145.(xem hình 145) Giải:Hình vẽ đã cho là hình chóp có ba mặt xung quanh và mặt đáy là các tam giác đều...
Cho hình chóp tứ giác đều (h.146). Xem hình và điền số thích hợp vào các ô còn trống ở bảng sau:(hình 146 trang 150 sbt) Chiều cao (h)815  Trung đoạn l10 15 Cạnh đáy 161210Sxq   120Giải:Chiều cao (h)815\(\sqrt {189} \)\(\sqrt {11} \)Trung đoạn l1017156Cạnh đáy12161210Sxq240544360120 
Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao là 4cm thì diện tích xung quanh là:A. 128cm2B. 96cm2C. 120cm2D. 60cm2E. 84cm2Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Kẻ trung đoạn của hình chóp.Áp dụng định lí...
Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy a = 12cm, chiều cao h = 8cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình chóp đó.Giải: (hình trang 155 sgbt) Kẻ AO kéo dài cắt BC tại I.Ta có: AI ⊥ BC...