Bài 8. Đối xứng tâm


1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.Hai điểm A và A' gọi là hai điểm...
Đề bài Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.Lời giải chi tiết
Đề bàiCho điểm O và đoạn thẳng AB (h.75)- Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua O.- Vẽ điểm B’ đối xứng với B qua O.- Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB, vẽ điểm C’ đối xứng với...
Đề bàiGọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD (h.79). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của hình bình hành qua điểm O. Lời giải chi tiếtAB đối xứng với CD qua OAD đối xứng...
Đề bàiVẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng với C qua B (h.81).  Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu...
Đề bàiTrong mặt phẳng tọa độ, cho điểm \(H\) có tọa độ \((3; 2)\). Hãy vẽ điểm \(K\) đối xứng với \(H\) qua gốc tọa độ và tìm tọa độ \(K\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:+) Định nghĩa:...
Đề bàiCho hình bình hành \(ABCD\). Gọi \(E\) là điểm đối xứng với \(D\) qua điểm \(A\), gọi \(F\) là điểm đối xứng với \(D\) qua điểm \(C\). Chứng minh rằng điểm \(E\) đối xứng với điểm \(F\) qua điểm...
Đề bàiCho hình 82, trong đó \(MD // AB\) và \(ME // AC\). Chứng minh rằng điểm \(A\) đối xứng với  điểm \(M\) qua \(I\). Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Tính chất hình bình hành.+) Tính chất...
Đề bàiCho góc vuông \(xOy\), điểm \(A\) nằm trong góc đó. Gọi \(B\) là điểm đối xứng với \(A\) qua \(Ox\), gọi \(C\) là điểm đối xứng với \(A\) qua \(Oy\). Chứng mình rằng điểm \(B\) đối xứng với điểm...
Đề bàiCho hình bình hành \(ABCD\), \(O\) là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua \(O\) cắt các cạnh \(AB\) và \(CD\) theo thứ tự ở \(M\) và \(N\). Chứng minh rằng điểm \(M\) đối xứng...
Đề bàiTrong các hình vẽ sau, hình nào có tâm đối xứng?a) Đoạn thẳng \(AB\) (h.83a);b) Tam giác đếu \(ABC\) (h.83b);c) Biển cấm đi ngược chiều (h.83c);d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (h.83d)Phương pháp giải -...
Đề bàiCác câu sau đúng hay sai?a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó.b) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.c) Hai tam giác đối...