Bài 8: Đường tròn


Cho hai điểm A,B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D.a) Tính CA, DB.b) Tại sao đường tròn (B; 1,5cm) cắt đoạn thẳng AB...
So sánh các đoạn thẳng trong hình 15 bằng mắt rồi kiểm tra kết quả bằng compa.GiảiƯớc lượng sau đó dùng compa kiểm tra lại.
Làm thế nào để chỉ đo một lần, mà biết được tổng độ dài các đoạn thẳng ở hình 16?GiảiKẻ tia Ox. Dùng compa đặt các đoạn AB, CD, EG  liên tiếp trên tia Ox sao cho điểm A trùng...
a) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm.b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.c) Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm.d) Đặt tên giao điểm của hai đường tròn là C, D.e) Vẽ đoạn thẳng CD.g) Đặt tên...
Câu 8.1 trang 94 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Vẽ hình liên tiếp theo cách diễn đạt saua) Vẽ đoạn thẳng AB = 2cm. Vẽ đường tròn (c1) tâm A, bán kính AB.b) Vẽ đường tròn (c2)...