Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp


Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và nhận O làm tâm.Nêu cách vẽ.GiảiCách vẽ:− Vẽ đường tròn (O; R)− Kẻ 2 đường kính AC ⊥ BD− Nối AB, BC, CD,...
Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp đường tròn (O; 2 cm). Nêu cách vẽ.GiảiCách vẽ:− Vẽ đường kính (0; 2 cm)− Vẽ đường kính AC ⊥ BD−...
Cho một đa giác đều n cạnh có độ dài mỗi cạnh là a. Hãy tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của đường tròn nội tiếp đa giác đều đó.Hướng dẫnTính \(\widehat {COD}\)...
a) Vẽ một lục giác đều ABCDEG nội tiếp đường tròn bán kính 2cm rồi vẽ hình 12 cạnh đều AIBJCKDLEMGN nội tiếp đường tròn đó. Nêu cách vẽ.b) Tính độ dài cạnh AI.c) Tính bán kính r của đường...
a) Tính cạnh của một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 3cm.b) Tính cạnh của một ngũ giác đều ngoại tiếp đường tòn bán kính 3cm.Giảia) Kẻ OH ⊥ AB, ta có: HA = HB = \({1...
Tính cạnh của hình tám cạnh đều theo bán kính R của đường tròn ngoại tiếp.Hướng dẫn:Cách 1: áp dụng công thức a = 2Rsin\({{180^\circ } \over n}\)Cách 2: tính trực tiếp.Vẽ dây AB là cạnh của một hình vuông...
Trong đường tròn (O; R) cho một dây AB bằng cạnh hình vuông nội tiếp và dây BC bằng cạnh tam giác đều nội tiếp (Điểm C và điểm A ở cùng một phía đối với BO). Tính các cạnh...
Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi I là giao điểm của AD và BE. Chứng minh \(D{I^2} = AI.AD\).GiảiVẽ đường tròn ngoại tiếp ngũ giác ABCDEsđ \(\overparen{AB}\) = sđ \(\overparen{BC}\) = sđ \(\overparen{CD}\) = sđ \(\overparen{DE}\) = sđ \(\overparen{AE}\)= 720                       ...
Câu 8.1 trang 109 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Mỗi tam giác luôn có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếpb) Mỗi tứ giác luôn có một...