Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp


Đề bàiTính cạnh bát giác đều nội tiếp trong đường tròn (O; R).Lời giải chi tiếtGọi cạnh của hình bát giác đều là AB.Kẻ \(BH \bot AO\). Ta có ∆BHO vuông cân \( \Rightarrow  BH = OH.\)Đặt \(BH = OH =...
1. Định nghĩa a) Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác này gọi là nội tiếp đường tròn.b) Đường tròn tiếp xúc với tất...
Đề bàia) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm.b) Vẽ một lục giác đều ABCDEF có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn (O).c) Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều?...
Đề bàia) Vẽ đường tròn tâm \(O\), bán kính \(2cm\).b) Vẽ hình vuông nội tiếp đường tròn \((O)\) ở câu a)c) Tính bán kính \(r\) của đường tròn nội tiếp hình vuông ở câu b) rồi vẽ đường tròn \((O;r)\).Phương...
Đề bàia) Vẽ tam giác \(ABC\) cạnh \(a = 3cm\).b) Vẽ đường tròn \((O;R)\) ngoại tiếp tam giác đều \(ABC\). Tính \(R\).c) Vẽ đường tròn \((O;r)\) nội tiếp tam giác đều \(ABC\). Tính \(r\).d) Vẽ tiếp tam giác đều \(IJK\) ngoại...
Đề bàiVẽ các hình lục giác đều, hình vuông, hình tam giác đều cùng nội tiếp đường tròn \((O;R)\) rồi tính cạnh của các hình đó theo \(R\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Sử dụng compa và thước kẻ...
Đề bàiTrên đường tròn bán kính \(R\) lần lượt đặt theo cùng một chiều, kể từ điểm \(A\), ba cung \(\overparen{AB}\), \(\overparen{BC}\), \(\overparen{CD}\) sao cho: \(sđ\overparen{AB}\)=\(60^0\), \(sđ\overparen{BC}\)=\(90^0\), \(sđ\overparen{CD}\)=\(120^0\)a) Tứ giác \(ABCD\) là hình gì?b) Chứng minh hai đường chéo của tứ giác \(ABCD\) vuông góc với...
Đề bàiCho đường tròn (O; R). Vẽ hình vuông ABCD nội tiếp và tính cạnh của hình vuông theo R.Lời giải chi tiếtThật vậy: các tam giác vuông AOB, BOC, COD, DOA bằng nhau nên \(AB = BC = CD...
Đề bàiCho đường tròn (O; R). Vẽ tam giác đều nội tiếp và hãy tính cạnh của tam giác theo R.Lời giải chi tiếtTrên đường tròn (O; R) lấy lần lượt các dây cung \(AB= BC = CD = DE...
Đề bàiCho tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (I; r = 2cm).a)  Tính cạnh của tam giác đều.b)  Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.Lời giải chi tiếta) Ta có BM, BP là hai tiếp tuyến với...
Đề bàiCho lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn (O; R). Hãy xác định tâm và bán kính của đường tròn nội tiếp lục giác theo R.Lời giải chi tiếtTa có cạnh của lục giác đều bằng R.∆AOB đều...