Bài 8. Giao thoa sóng


8.1 Hai nguồn phát sóng nào dưới đây chắc chắn là hai nguồn kết hợp?Hai nguồn cóA. cùng tần số.B. cùng biên độ dao động,C. cùng pha ban đầu.D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.8.2....
8.7. Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với biên độ A và tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v =...
8.8. Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100 Hz, được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyển sóng trên mặt chất...
8.9. Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 đường hypebol, quỹ tích của các điểm đứng...
8.10. Dao động tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức: u = Acos100\(\pi\)t, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8 m/s.a)   Giữa hai điểm S1S2 có bao nhiêu...