Bài 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit


Bài 72. Giải các hệ phương trình\(a)\,\left\{ \matrix{ x + y = 20 \hfill \cr {\log _4}x + {\log _4}y = 1 + {\log _4}9; \hfill \cr} \right.\) \(b)\,\left\{ \matrix{ x + y = 1 \hfill \cr {4^{ - 2x}} +...
Bài 73. Giải hệ phương trình:\(a)\,\,\left\{ \matrix{ {3^{ - x}}{.2^y} = 1152 \hfill \cr {\log _{\sqrt 5 }}\left( {x + y} \right) = 2; \hfill \cr} \right.\)\(b)\,\left\{ \matrix{ {x^2} - {y^2} = 2 \hfill \cr {\log _2}\left( {x + y}...
Bài 74. \(\eqalign{ & a)\,{\log _2}\left( {3 - x} \right) + {\log _2}\left( {1 - x} \right) = 3; \cr & c)\,{7^{\log x}} - {5^{\log x + 1}} = {3.5^{\log x - 1}} - 13.{7^{\log x - 1}} \cr} \)\(\eqalign{...
Bài 75 \(\eqalign{& a)\,{\log _3}\left( {{3^x} - 1} \right).{\log _3}\left( {{3^{x + 1}} - 3} \right) = 12; \cr & c)\,5\sqrt {{{\log }_2}\left( { - x} \right)} = {\log _2}\sqrt {{x^2}} ; \cr} \)   \(\eqalign{ & b)\,{\log _{x - 1}}4 = 1...
Bài 76. Giải phương trình:\(\eqalign{ & a)\,{4^{ - {1 \over x}}} + {6^{ - {1 \over x}}} = {9^{ - {1 \over x}}}; \cr & c)\,3\sqrt {{{\log }_2}x} - {\log _2}8x + 1 = 0; \cr} \)\(\eqalign{ & b)\,{4^{\ln x...
Bài 77. Giải phương trình: \(a)\,{2^{{{\sin }^2}x}} + {4.2^{{{\cos }^2}x}} = 6\,;\) \(b)\,{4^{3 + 2\cos 2x}} - {7.4^{1 + \cos 2x}} = {4^{{1 \over 2}}}\)                                   ...
Bài 78. Giải phương trình\(a)\,\left( {{1 \over 3}} \right) ^x= x + 4\,;\)\(b)\,{\left( {\sin {\pi  \over 5}} \right)^x} + {\left( {\cos {\pi  \over 5}} \right)^x} = 1.\)Giảia) Rõ ràng \(x=-1\) là nghiệm của phương trìnhVới \(x<-1\) ta có \({\left( {{1...
Bài 79. Giải hệ phương trình:\(a)\,\left\{ \matrix{ {3.2^x} + {2.3^y} = 2,75 \hfill \cr {2^x} - {3^y} = - 0,75\,; \hfill \cr} \right.\)\(b)\,\,\left\{ \matrix{ {\log _5}x + {\log _5}7.{\log _7}y = 1 + {\log _5}2 \hfill \cr 3 + {\log...