Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt


Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Hướng dẫn trả lời-Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu, theo các qui tắc thống nhất...
Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì? Hướng dẫn trả lời- Bản vẽ cơ khí: dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng, … các máy và thiết bị.- Bản vẽ xây...
Thế nào là hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì? Hướng dẫn trả lời- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong...