Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?


Vẽ tùy ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA.GiảiĐo đoạn AB và AC rồi tính đoạn BC.Đo đoạn AB và...
Cho M thuộc đoạn thẳng PQ. Biết PM = 2cm, MQ = 3cm. Tính PQ?GiảiVì M nằm giữa P và Q nên PQ = PM + MQ = 2 + 3 = 5 (cm)
Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11cm. Điểm M nằm giữa A và B. Biết rằng: \(MB - MA = 5cm\). Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB.GiảiVì M nằm giữa A và B nên \(AB  = MA...
Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau...
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:a) AC + CB = AB       b) AB + BC = AC                c) BA + AC = BCGiảia) AC + CB = AB, ta có...
Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cmChứng tỏ rằng:a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.b) Ba điểm A, B,...
Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không?a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cmb) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 5cmGiảia) Ta có:...
Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau? GiảiHình b có chu vi lớn nhất.Hình a và hình c có chu vi bằng nhau.
Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.GiảiTa có:    AM + MB > AC               AN + NB = AC               AM...
Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N sao cho On = 7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN.GiảiDo điểm M thuộc...
Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M. Biết rằng AB = 10cm, NB = 2cm và AM...