Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?


1.Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm và B. M nằm giữa hai điểm A và B.   Lưu ý.a) Ta  có thể dùng mệnh đề...
Đề bàiCho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB với AB ở hình 48a và 48b (độ dài đoạn thẳng AB không đổi). Lời giải chi...
Đề bàiGọi \(N\) là một điểm của đoạn thẳng \(IK\), biết \(IN=3cm, NK=6cm\) Tính độ dài đoạn \(IK\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB =...
Đề bàiGọi \(M\) là một điểm của đoạn \(EF\). Biết \(EM=4cm, EF=8cm\). So sánh hai đoạn \(EM\) và \(MF\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB...
Đề bài Em Hà có một sợi dây \(1,25m\). em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng...
Đề bàiGọi \(M\) và \(N\) là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng \(AB\),Biết rẳng \(AN=BM\). So sánh \(AM\) và \(BN\). Xét cả hai trường hợp (h.52) Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm...
Đề bàiCho ba điểm \(V,A,T\) thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:          \(TV+VA=TA\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM...
Đề bàiTrên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V, A,T  sao cho TA=1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A...
Đề bàiĐố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau là đúng hay sai:Đi từ A đến B thi đi theo  đoạn thẳng là ngắn nhất.Lời giải chi tiếtĐề bài chỉ yêu cầu ta quan sát và đưa...
Đề bàiBài 1. Cho điểm B thuộc đoạn thẳng AC, biết AB = 3cm, AC = 7cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.Bài 2. Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho B...
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm A, B, c thẳng hàng trong đó AB = 3,5cm, BC = 6cm và AC = 2,5cm. Hỏi trong ba điểm đó điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.Bài 2. Vẽ đoạn thẳng...
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm A, B, C trong đó AB = 2,8cm, BC = 4,5cm và AC = 7cm. Hãy chứng tỏ rằng ba điểm A, B, C không thẳng hàng.Bài 2. Cho đoạn thẳng AB = 7cm...
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, biết AB = 3 cm, AC = 4cm. Chứng tỏ C không nằm giữa hai điểm A và B.Bài 2. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB...
Đề bàiTrên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 7cm.a) Chứng tỏ B nằm giữa hai điểm A và Cb) So sánh độ dài hai đoạn thắng AB và...
Đề bàiTrên tia Ox cho bốn điểm A, B, C, D. Biết A nằm giữa hai điểm B và C. B nằm giữa hai điểm C và D, OA = 5 cm, OD = 2 cm, BC = 4 cm...
Đề bàiCho đoạn thẳng AB  = 4cm. C thuộc đường thẳng AB sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng ACLời giải chi tiếtXét hai trường hợp;+ Trường hợp 1: C  thuộc tia đối của tia BA. Hai...