Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước


Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trướcLời giải:  - Tập lái xe đến khi biết lái - Học thuộc lòng một bài thơ cho tới khi bố mẹ kiểm tra là...
Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao nhiêu vòng lặp? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal thể hiện các...
Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây:a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5; b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;c) S:= 0; n:=0;while S <=...
Sự khác nhau giữa câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh lặp với số lần biết trước?Lời giải:Câu lệnh lặp với số lần biết trước:- Chỉ thị cho máy tính thực hiện 1 lệnh hay...
Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Hãy rút ra nhận xét của em. a. S:= 0;  n:= 0;   While S <= 10 do               begin...