Bài 8: Luyện tập


Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau:Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).Trả lời 8.1. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết...
Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra:Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về:a) Số lớp electron (mấy lớp).b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy...
Hãy tính xem trong 1 g hiđro có bao nhiêu nguyên từ H (Gợi ý: Cần biết khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử H Ể, xem lại bài tập 7, thuộc bài học 5: Nguyên tố hoá...
Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b).Hãy chọn các từ và con số thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong đoạncâu dưới đây."Hai....... đều được tạo nên từ hai........... Giống...
Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử Oa) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.b)...
Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất.a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá...
Dùng phễu chiết (hình trang 11 SBT hóa học 8), hãy nói cách làm để tách nước ra khỏi dầu ôliu (dầu ăn).Cho biết dầu ôliu là một chất lỏng, có khối lượng riêng (D) khoảng 0,91 g/ml và không...
Bảng bên là khối lượng riêng của một số chất, ghi trong điều kiện thông thường.ChấtKhối lượng riêng (g/cm3)Đồng8,92Kẽm7,14Nhôm2,70Khí oxi0,00133Khí nitơ0,00117Em có nhận xét gì về khối lượng riêng của các chất rắn so với các chất khí? Hãy giải...
a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của:6,02.1023 nguyên tử oxi ;6,02.1023 nguyên tử flo ;6,02.1023 nguyên tử nhôm. (Biết ràng, trong phép tính...
a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của:6,02.1023 nguyên tử oxi ;6,02.1023 nguyên tử flo ;6,02.1023 nguyên tử nhôm. (Biết ràng, trong phép tính với số mũ...
Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm từ thích hợp:"Công thức hoá học dùng để biểu diễn............. gồm......... và............. ghi ở chân. Công thức hoá học của.......... chỉ gồm một............. còn...