Bài 8: Luyện tập chương 1


Bài 1.62 trang 12 SBT Hóa học 10 Nâng caoViết cấu hình electron nguyên tử của magie (Z = 12), photpho (Z = 15) và cho biết nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim?Giải+ Cấu...
Bài 1.63 trang 13 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong các cấu hình electron nguyên tử sau, cấu hình electron nào là của nguyên tử oxi (Z = 8).A. 1s22s22p3.B. 1s22s22p4.C. 1s22s32p4.D. 1s22s22p6.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn B.Bài 1.64 trang...
Bài 1.65 trang 13 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tử R mất đi 1 electron tạo thành cation R+ có cấu hình electron nguyên tử ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Viết cấu hình electron nguyên tử và...
Bài 1.66 trang 13 SBT Hóa học 10 Nâng caoChỉ dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z bằng 9, 11, 16 và 20 hãy xác định nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố...
Bài 1.67 trang 13 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong phân tử M2X có tổng số hạt (p, n, e) là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 44...
Bài 1.68 trang 13 SBT Hóa học 10 Nâng caoHợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt...