Bài 8: Một số bazơ quan trọng


Bằng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt được hai dung dịch bazơ: NaOH và Ca(OH)2? Viết phương trình hoá học.Trả lời                        Hướng dần:Dùng dung dịch muối...
Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những dung dịch sau: NaOH, Na2SO4, H2SO4, HCl. Hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học.Trả lời      ...
Cho những chất sau: Na2C03, Ca(OH)2, NaCl.a) Từ những chất đã cho, hãy viết các phương trình hoá học điều chế NaOH.b) Nếu những chất đã cho có khối lượng bằng nhau, ta dùng phản ứng nào để có thể...
Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất DUNG DỊCHABcDEpH133178 a)  Hãy dự đoán trong các dung dịch ở trên:Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2S04Dung dịch nào có thể là bazơ như...
3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.a)  Viết các phương trình hoá học.b)  Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu.Trả lời...
Cho 10 gam CaC03 tác dụng với dung dịch HCl dư.a)  Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktcb)  Dẫn khí C02 thu được ở trên vào lọ đựng 50 gam dung dịch NaOH 40%. Hãy tính khối lượng...
Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M và tạo thành 24,1 gam muối clorua. Hãy tính m.Trả lời                    ...