Bài 8. Một số bazơ quan trọng


A. NATRI HIĐROXIT NaOHI. Tính chất vật líNatri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải giấy và ăn mòn da. Khi sử dụng...
Đề bàiCó 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có).Phương pháp...
Đề bài Có những chất sau: \(Zn,{\rm{ }}Zn{\left( {OH} \right)_2},NaOH,Fe{\left( {OH} \right)_3},CuS{O_4}\)\(,NaCl,HCl\).Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:a) \(...\overset{t^{0}}{\rightarrow}F{e_2}{O_3} + {\rm{ }}{H_2}O\);b) \({H_2}S{O_4} + {\rm{ }} \ldots {\rm{ }} \to...
Đề bàiDẫn từ từ 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3.a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)?b) Hãy xác định khối...
Đề bàiViết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:Lời giải chi tiết(1) CaCO3  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CaO + CO2(2) CaO + H2O → Ca(OH)2(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O(4) CaO +...
Đề bàiCó ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau:CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa học.Phương pháp giải -...
Đề bài Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:a) Muối natri hiđrosunfat.                       b) Muối natrisunfat.Lời giải...
Đề bàiMột dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.Phương pháp giải - Xem chi tiếtpH là giá trị để đo một dung dịch có...