Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hòa


Bài 1. Động năng của vật nặng dao động điều hoà biến đổi theo thời gianA. Theo một hàm dạng sin.                                         B. Tuần hoàn với chu kì \(T\).C. Tuần hoàn với chu kì \({T \over 2}\).             ...
 Bài 2. Một vật có khối lượng \(750\) g dao động điều hoà với biên độ \(4\) cm và chu kì \(T = 2\) s. Tính năng lượng của dao động. GiảiVật dao động điều hoà có \(m = 750\) (g)...
Bài 3. Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc đơn ở một vị trí bất kì (li độ góc \(\alpha \)) và thử lại rằng cơ năng không đổi trong chuyển động.GiảiXét con lắc đơn, ở một...
Bài 4. Dựa vào định luật bảo toàn cơ năng, tính:a) Vận tốc của vật nặng trong con lắc lò xo khi đi qua vị trí cân bằng theo biên độ A.b) Vận tốc của con lắc đơn khi đi...