Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm h…


A. Kiến thức cơ bản:1. Phương pháp:- Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.-...
Đề bàiTính nhanh 15. 64 + 25. 100 + 36. 15 + 60. 100Lời giải chi tiết15. 64 + 25. 100 + 36. 15 + 60. 100= (15. 64 + 36. 15) + (25. 100 + 60. 100)= 15. (64...
Đề bàiPhân tích cá đa thức sau thành nhân tử:a) x2 – xy + x – y;                         b) xz + yz – 5(x + y);c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y.Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bài Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x2 + 4x – y2 + 4;                     b) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2;c) x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng phương pháp nhóm...
Đề bàiTính nhanh:a) 37,5. 6,5 – 7,5. 3,4 – 6,6. 7,5 + 3,5. 37,5b) 452 + 402 – 152 + 80. 45.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng phương pháp nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung, nhóm...
Đề bàiTìm x, biết:a) x(x - 2) + x - 2 = 0;b) 5x(x - 3) - x + 3 = 0Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng phương pháp nhóm để phân tích vế trái thành tích A.B...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \(10{x^2} + 10xy + 5x + 5y\)b) \(5ay - 3bx + ax - 15by\)c) \({x^3} + {x^2} - x - 1.\)Bài 2. Tìm x, biết:a) \(x\left( {x -...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \(2bx - 3ay - 6by + ax\)b) \(x + 2a\left( {x - y} \right) - y\)c) \(x{y^2} - b{y^2} - ax + ab + {y^2} - a.\)Bài 2....
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({a^5} - {a^3} + {a^2} - 1\)b) \(48x{z^2} + 32x{y^2} - 15y{z^2} - 10{y^3}.\)c) \(a{x^2} - ay - b{x^2} + cy + by - c{x^2}.\)Bài 2. Tìm x,...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \(5{a^2} - 5ax - 7a + 7x\)b) \({a^3} + {a^2}b - {a^2}c - abc\)c) \({x^2} - \left( {a + b} \right)x + ab\)d) \({a^3} + {b^3} + {a^2}c + {b^2}c...