Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử


Phân tích thành nhân tửa. \(4{x^2} - {y^2} + 4x + 1\)b. \({x^3} - x + {y^3} - y\)Giải:a. \(4{x^2} - {y^2} + 4x + 1\) \( = \left( {4{x^2} + 4x + 1} \right) - {y^2} = {\left( {2x...
Phân tích thành nhân tử:a. \({x^2} - x - {y^2} - y\)b. \({x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2}\)Giải:a. \({x^2} - x - {y^2} – y\) \( = \left( {{x^2} - {y^2}} \right) - \left( {x + y} \right) =...
Phân tích thành nhân tử:a. \(5x - 5y + ax - ay\)b. \({a^3} - {a^2}x - ay + xy\)c. \(xy\left( {x + y} \right) + yz\left( {y + z} \right) + xz\left( {x + z} \right) + 2xyz\)Giải:a. \(5x -...
Tính nhanh giá trị của mỗi đa thứca. \({x^2} - 2xy - 4{z^2} + {y^2}\)  tại \(x = 6;y =  - 4\)  và \(z = 45\)b. \(3\left( {x - 3} \right)\left( {x + 7} \right) + {\left( {x - 4}...