Bài 8. Phép chia các phân thức đại số


Hãy làm các phép chia sau:a. \({{7x + 2} \over {3x{y^3}}}:{{14x + 4} \over {{x^2}y}}\)b. \({{8xy} \over {3x - 1}}:{{12x{y^3}} \over {5 - 15x}}\)c. \({{27 - {x^3}} \over {5x + 5}}:{{2x - 6} \over {3x + 3}}\)d. \(\left( {4{x^2} -...
Thực hiện phép tính ( chú ý đến quy tắc đổi dấu)a. \({{4\left( {x + 3} \right)} \over {3{x^2} - x}}:{{{x^2} + 3x} \over {1 - 3x}}\)b. \({{4x + 6y} \over {x - 1}}:{{4{x^2} + 12xy + 9{y^2}} \over {1...
Rút gọn biểu thức:a. \({{{x^4} - x{y^3}} \over {2xy + {y^2}}}:{{{x^3} + {x^2}y + x{y^2}} \over {2x + y}}\)b. \({{5{x^2} - 10xy + 5{y^2}} \over {2{x^2} - 2xy + 2{y^2}}}:{{8x - 8y} \over {10{x^3} + 10{y^3}}}\)Giải:a. \({{{x^4} - x{y^3}} \over...
Thực hiện phép chia phân thức:a. \({{{x^2} - 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}:{{{x^2} - 4x + 4} \over {{x^2} + 3x}}\)b. \({{{x^2} + 2x - 3} \over {{x^2} + 3x - 10}}:{{{x^2} + 7x + 12}...
Tìm Q, biết:a. \({{x - y} \over {{x^3} + {y^3}}}.Q = {{{x^2} - 2xy + {y^2}} \over {{x^2} - xy + {y^2}}}\)b. \({{x + y} \over {{x^3} - {y^3}}}.Q = {{3{x^2} + 3xy} \over {{x^2} + xy + {y^2}}}\)Giải:a. \({{x...
Rút gọn các biểu thức ( chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính):a. \({{x + 1} \over {x + 2}}:{{x + 2} \over {x + 3}}:{{x + 3} \over {x + 1}}\)b. \({{x + 1} \over {x...
Tìm phân thức P biết:a. \(P:{{4{x^2} - 16} \over {2x + 1}} = {{4{x^2} + 4x + 1} \over {x - 2}}\)b. \({{2{x^2} + 4x + 8} \over {{x^3} - 3{x^2} - x + 3}}:P = {{{x^3} - 8} \over...
Hãy thực hiện các phép tính sau:a. \({x \over y}:{y \over z}\)b. \({y \over z}:{x \over y}\)c. \(\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x}\)d. \({x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right)\)So sánh kết quả của a...
Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh là 114 km. Một con tàu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh...
Đố. Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức sau:\({x \over {x + 1}}:{{x + 2} \over {x + 1}}:{{x + 3} \over {x + 2}}:{{x + 4} \over {x + 3}}:{{x + 5} \over...