Bài 8. Phép chia các phân thức đại số


1. Phân thức nghịch đảoHai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.Nếu \( \frac{A}{B}\) là một phân thức khác 0 thì \( \frac{A}{B}\).\( \frac{B}{A}\) = 1Do đó: \( \frac{B}{A}\) là phân thức nghịch đảo của phân thức \(...
Đề bàiLàm tính nhân phân thức: \({{{x^3} + 5} \over {x - 7}}.{{x - 7} \over {{x^3} + 5}}\) Lời giải chi tiết\({{{x^3} + 5} \over {x - 7}}.{{x - 7} \over {{x^3} + 5}} = {{\left( {{x^3} + 5} \right).\left(...
Đề bàiLàm tính chia phân thức: \({{1 - 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}:{{2 - 4x} \over {3x}}\) Lời giải chi tiết\(\eqalign{& {{1 - 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}:{{2 - 4x} \over {3x}} = {{1 - 4{x^2}} \over {{x^2} + 4x}}.{{3x} \over...
Đề bàiLàm tính chia phân thức:a) \( (-\frac{20x}{3y^{2}}):(-\frac{4x^{3}}{5y})\);                b) \( \frac{4x+12}{(x+4)^{2}}:\frac{3(x+3)}{x+4}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc chia hai phân thức: \( \frac{A}{B}\) : \( \frac{C}{D}\) =  \( \frac{A}{B}\) . \( \frac{D}{C}\) với \( \frac{C}{D}\) ≠ 0Lời giải chi tiếta) \( (-\frac{20x}{3y^{2}}):(-\frac{4x^{3}}{5y})\) \( =\frac{20x}{3y^{2}}:\frac{4x^{3}}{5y}\)\(=\frac{20x}{3y^{2}}.\frac{5y}{4x^{3}}=\frac{20x.5y}{3y^{2}.4x^{3}}=\frac{25}{3x^{2}y}\)b) \(...
Đề bàiThực hiện các phép tính sau:a) \( \frac{5x-10}{x^{2}+7}\) : (2x - 4)                b) (x2 -25): \( \frac{2x+10}{3x-7}\)c) \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc chia hai phân thức: \( \frac{A}{B}\) : \( \frac{C}{D}\) =  \( \frac{A}{B}\) . \( \frac{D}{C}\) với \( \frac{C}{D}\) ≠...
Đề bàiTìm biểu thức Q, biết rằng:                   \( \frac{x^{2}+2x}{x-1}.Q=\frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Số chia = Số bị chia: thương- Áp dụng qui tắc chia hai phân thức: \( \frac{A}{B}\) : \( \frac{C}{D}\) =  \(...
Đề bàiĐố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng với \(1\):                \( \frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:....... = \frac{x}{x+6}\)Em hãy ra cho...
Đề bàiBài 1. Làm phép chia:a)\({{{a^2} - {b^2}} \over {9{b^2}}}:{{a + b} \over {3b}}\)b)\({{{a^2} - 2a + 1} \over {2a + 1}}:{{a - 1} \over {4{a^2} - 1}}.\)Bài 2. Thực hiện phép tính: \({{a - 1} \over a}:\left( {{{{a^2} +...
Đề bàiBài 1. Thực hiện các phép tính:a) \({{ab + {b^2}} \over 9}:{{{b^2}} \over {3a}}\)b) \(\left( {{{a + b} \over {a - b}} - {{a - b} \over {a + b}}} \right):\left( {{{a + b} \over {a - b}} -...
Đề bàiBài 1. Thực hiện phép tính:a) \(1:\left( {1 - {1 \over a}} \right)\)b) \({{x - 2} \over {x - 5}}:\left( {{{{x^2} + 24} \over {{x^2} - 25}} - {4 \over {x - 5}}} \right).\)Bài 2. Tìm P, biết: \({{a +...
Đề bàiBài 1. Thực hiện phép tính:a) \(a:\left( {a + {1 \over a}} \right)\)b) \(\left( {{a \over b} + {b \over a} - 2} \right):\left( {{1 \over b} - {1 \over a}} \right).\)Bài 2. Tìm P, biết: \({{x - y} \over...
Đề bàiBài 1. Thực hiện phép tính và rút gọn: \({{\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 2x + 1} \right)} \over {6{x^3} + 6}}:{{{x^2} - 1} \over {4{x^2} - 4x + 4}}.\)Bài 2. Cho biểu thức \(A = {{a...