Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật


Đề bàiNêu vai trò của pha sáng trong quang hợpLời giải chi tiếtVai trò của pha sáng trong quang hợp: Trong pha này, hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng của các phôtôn ánh sáng theo phản ứng...
Đề bàiCâu 2:Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật. Câu 3:Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật C4 và CAM.Lời giải...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:A. Năng lượng ánh sáng.                   C. H20.B. C02.             ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều:A. Tổng hợp ATP                    C. Khử NAD+ thành NADH.B. Lấy electron từ H20           ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?A. 02 thải ra.                           C....