Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc


Tính giá trị của biểu thức:  x + b + c, biết:a) x = -3, b = -4, c =2                     b) x = 0, b = 7, c = -8Giảia) Thay x = -3, b = -4, c =2 vào...
Đố: Điền các số -1; -2; -3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 vào các ô tròn (mỗi số một ô) trong hình 22 sao cho tổng bốn số trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng:a) 9                         b) 16                       ...
Tính tổng :a) (-24) + 6 + 10 + 24                      b) 15 +23+( -25) +(-23)c) (-3) + ( -350 ) + (-7) + 350          d) ( -9...
Đơn giản biểu thức:a) x + 25 + ( -17 ) + 63              b) ( -75) – (p + 20 ) + 95Giảia) \(x + {\rm{ }}25{\rm{ }} + {\rm{ }}\left( {{\rm{ }} - 17{\rm{ }}} \right){\rm{ }} + {\rm{...
Tính nhanh các tổng sau:a) (5674 – 97) – 5674                b) (-1075 ) – ( 29 – 1075 )Giảia) (5674 – 97) – 5674 = 5674 – 97 – 5674= (5674 – 5674) – 97 =  0 – 97 =...
Bỏ dấu ngoặc rồi tính:a) (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 )            b) ( 13 – 135 + 49 ) – ( 13 +49)Giảia) (18 +29 ) + ( 158 – 18 – 29 ) =...
Tổng a - (-b + c - d) bằng:(A) a - b + c - d ;                                                 (B) a + b + c - d ;(C) a + b + c + d ;                                               (D) a + b - c...
Nối tổng ở cột A với kết quả đúng ở cột BCột A Cột B(2010 - 1000) - 2010900(427 - 2009) - (27 - 2009)-1000(-23) - (77 - 1000)454 400Giải
a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn: -10 < x < 15.b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được.Giảia) x = -9, -8, -7,..., -1, 0, 1, 2,..., 13, 14.b) Ta cần tính tổng:S...