Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc


A. Tóm tắt kiến thức:1. Quy tắc dấu ngoặc:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-"....
Đề bàia) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).b) So sánh số đối của tổng 2 + (-5) với tổng các số đối của 2 và (-5). Lời giải chi tiếta)- Số đối của 2 là -2- Số đối...
Đề bàiTính nhanh:a) (768 – 39) – 768;b) (-1579) – (12 – 1579).Lời giải chi tiếta) ( 768 – 39 ) – 768= ( 768 – 768 ) – 39= 0 – 39= - 39b) ( -1579 ) – (...
Đề bàiTính tổng:a) \((-17) + 5 + 8 + 17\);                   b) \(30 + 12 + (-20) + (-12)\);c) \((-4) + (-440) + (-6) + 440\);       d)  \((-5) + (-10) + 16 + (-1)\).Phương pháp giải -...
Đề bàiĐơn giản biểu thứca) x + 22 + (-14) + 52;                     b) (-90) - (p + 10) + 100.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc dấu ngoặc:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải...
Đề bàiTính nhanh các tổng sau:a) \((2736 - 75) - 2736\);                b) \( (-2002) - (57 - 2002)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHD: Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.Quy...
Đề bàiBỏ dấu ngoặc rồi tính:a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\);                b) \( (42 - 69 + 17) - (42 + 17)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc dấu ngoặc:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "...