Bài 8.Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở


Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?Hướng dẫn trả lời − Là nơi trú ngụ của con người− Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội− Là nơi...
Hãy nêu các khu vực chính của nhà ở và cách sắp xếp đồ đạc trong từng khu vực ở nhà em?Hướng dẫn trả lời  Chỗ sinh hoạt chung+ Chỗ thờ cúng+ Chỗ ngủ, nghỉ+ Chỗ ăn uống+ Khu vực bếp+...