BÀI 8. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


Heli (He) chỉ có 2 electron ở lớp ngoài cùng, tại sao heli lại được xếp vào nhóm VIIIA?Lời giải:Heli thuộc chu kì 1, ở trạng thái cơ bản, nguyên tử heli chỉ có một lớp electron, đó là lớp...
2.12 Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8.a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là A. \(1s^22s^22p^3\).                              B. \(1s^22s^12p^5\).C....
Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron của lớp nào trong nguyên tử quyết định tính chất hoá học của nguyên tố đó? Các electron ở lớp ngoài cùng có phải là các electron hoá...
Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của các nhóm A và số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm.Nitơ (N) thuộc chu kì 2, nhóm VA, hãy viết cấu hình electron của lớp...
Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và...
Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và...
Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc. nhóm VIIA: flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên...
Hãy cho biết nguyên nhân sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.Lời giải:Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần...
Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: \(1s^2 2s^2 2p^6\).Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào? Các nguyên tố thuộc...
Một nguyên tố có số thứ tự z = 11.Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó và từ cấu hình electron hãy cho biết nguyên tố đó thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào?...