Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacb…


Lời giải chi tiếtThí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat- Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.\(C_2H_5OH + CH_3COOH → CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá- Hiện tượng: có lớp...