Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước Châu Á


Quan sát hình 8.1, tr 25 SGK và dựa vào SGK hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời: BaitapSachgiaokhoa.com
Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phai (B) để nêu rõ: Tại sao cây lúa gạo lại là cây lương thực quan trọng nhất ờ châu Ả?Trả lời: BaitapSachgiaokhoa.com
Dựa vào bảng 8.1. Sản lượng khai thác than và dầu mỏ ở một số nước châu Á năm 1998, tr 27 SGK, em hãy:a, Vẽ biểu đồ sản lượng khai thác, sản lượng tiêu thụ than và dầu mỏ...