Bài 8 Trang 145 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 8. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:a) \(f\left( x \right) = {x^2}\left( {{{{x^3}} \over {18}} - 1} \right);\)                         b) \(f\left( x \right) = {1 \over {{x^2}}}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{1 \over x}\cos {1 \over x};\) c) \(f\left( x \right)...

  Bài 8. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

  a) \(f\left( x \right) = {x^2}\left( {{{{x^3}} \over {18}} – 1} \right);\)                         

  b) \(f\left( x \right) = {1 \over {{x^2}}}{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in}}{1 \over x}\cos {1 \over x};\) 

  c) \(f\left( x \right) = {x^3}{e^x};\)                                     

  d) \(f\left( x \right) = {e^{\sqrt {3x – 9} }}.\)

  Giải

  a) Đặt \(u = {{{x^3}} \over {18}} – 1 \Rightarrow du = {1 \over 6}{x^2}dx \Rightarrow {x^2}dx = 6du\)   

  Do đó \(\int {{x^2}{{\left( {{{{x^3}} \over {18}} – 1} \right)}^5}dx = \int {6{u^5}du = {u^6}} }  + C = {\left( {{{{x^3}} \over {18}} – 1} \right)^6} + C\) 

  b) Đăt \(u = \sin {1 \over x} \Rightarrow du =  – {1 \over {{x^2}}}\cos {1 \over 2}dx \Rightarrow {1 \over {{x^2}}}\cos {1 \over x}dx =  – du\) 

  \( \Rightarrow \int {{1 \over {{x^2}}}\sin {1 \over x}\cos {1 \over x}dx =  – \int {udu =  – {{{u^2}} \over 2} + C =  – {1 \over 2}{{\sin }^2}\left( {{1 \over x}} \right) + C} } \) 

  c) Đặt

  \(\left\{ \matrix{
  u = {x^3} \hfill \cr
  dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  du = 3{x^2}dx \hfill \cr
  v = {e^x} \hfill \cr} \right. \Rightarrow I = \int {{x^3}{e^x}dx = {x^3}{e^x} – 3\int {{x^2}{e^x}dx\,\,\left( 1 \right)} } \) 

  Tính \({I_1} = \int {{x^2}} {e^x}dx\)

  Đặt 

  \(\left\{ \matrix{
  u = {x^2} \hfill \cr
  dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  du = 2xdx \hfill \cr
  v = {e^x} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {I_1} = {x^2}{e^x} – 2\int {x{e^x}dx\,\,\,\,\left( 2 \right)} \) 

  Tính \({I_2} = \int {x{e^x}dx} \)

  Đặt 

  \(\left\{ \matrix{
  u = x \hfill \cr
  dv = {e^x}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  du = dx \hfill \cr
  v = {e^x} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {I_2} = x{e^x} – \int {{e^x}dx = {e^x}\left( {x – 1} \right) + C} \)

  Thay \({I_2}\) vào (2) ta được: \({I_1} = {x^2}{e^x} – 2{e^x}\left( {x – 1} \right) = {e^x}\left( {{x^2} – 2x + 2} \right) + C\)

  Thay \({I_1}\) vào (1) ta được: \(I = {x^3}{e^x} – 3{e^x}\left( {{x^2} – 2x + 2} \right) = {e^x}\left( {{x^3} – 3{x^2} + 6x – 6} \right) + C\)

  d) Đặt \(u = \sqrt {3x – 9}  \Rightarrow {u^2} = 3x – 9 \Rightarrow 2udu = 3dx \Rightarrow dx = {{2udu} \over 3}\)

  Do đó \(\int {{e^{\sqrt {3x – 9} }}dx = {2 \over 3}\int {u{e^u}du = {2 \over 3}{e^u}\left( {u – 1} \right) + C} } \) (bài 6c)

  \( = {2 \over 3}{e^{\sqrt {3x – 9} }}\left( {\sqrt {3x – 9}  – 1} \right) + C\)

  BaitapSachgiaokhoa.com