Bài 8 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


  Đề bàiCuối học kì 1, số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 20% số học sinh cả lớp. Đến cuối học kì 2,  lớp có thêm 2 bạn đạt học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng \(\dfrac{1}{4}\) số học sinh của lớp. Hỏi lớp 9A có bao...

  Đề bài

  Cuối học kì 1, số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 20% số học sinh cả lớp. Đến cuối học kì 2,  lớp có thêm 2 bạn đạt học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng \(\dfrac{1}{4}\) số học sinh của lớp. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 8 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

  Gọi số học sinh lớp 9A là x học sinh và số học sinh giỏi lớp 9A cuối học kì 1 là y học sinh \(\left( {x > y > 0} \right)\)

  Vì cuối học kì 1, số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 20% số học sinh cả lớp nên ta có … (1)

  Số học sinh giỏi cuối học kì 2 của lớp 9A là … (học sinh)

  Vì số học sinh giỏi cuối học kì 2 bằng \(\dfrac{1}{4}\) số học sinh của lớp nên ta có … (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}……………..\\……………..\end{array} \right.\)

  Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

  Kết luận:…………..

  Lời giải chi tiết

  Gọi số học sinh lớp 9A là x học sinh và số học sinh giỏi lớp 9A cuối học kì 1 là y học sinh \(\left( {x > y > 0} \right)\)

  Vì cuối học kì 1, số học sinh giỏi của lớp 9A bằng 20% số học sinh cả lớp nên ta có \(y = 20\% x = \dfrac{1}{5}x \Leftrightarrow x – 5y = 0\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Số học sinh giỏi cuối học kì 2 của lớp 9A là y + 2 (học sinh)

  Vì số học sinh giỏi cuối học kì 2 bằng \(\dfrac{1}{4}\) số học sinh của lớp nên ta có

  \(y + 2 = \dfrac{1}{4}x\)

  \(\Leftrightarrow x = 4y + 8\)

  \(\Leftrightarrow x – 4y = 8\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \begin{array}{l}x – 5y = 0\\x – 4y = 8\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 8\\x – 5.8 = 0\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 40\\y = 8\end{array} \right.\,\,\left( {tm} \right)\)

  Vậy lớp 9A có 40 học sinh.

   BaitapSachgiaokhoa.com