Bài 8 trang 78 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 8. Đơn giản biểu thức:a) \({{\sqrt a  - \sqrt b } \over {\root 4 \of a  - \root 4 \of b }} - {{\sqrt a  + \root 4 \of {ab} } \over {\root 4 \of a  + \root 4 \of b }}\);               ...

  Bài 8. Đơn giản biểu thức:

  a) \({{\sqrt a  – \sqrt b } \over {\root 4 \of a  – \root 4 \of b }} – {{\sqrt a  + \root 4 \of {ab} } \over {\root 4 \of a  + \root 4 \of b }}\);                     

  b) \({{a – b} \over {\root 3 \of a  – \root 3 \of b }} – {{a + b} \over {\root 3 \of a  + \root 3 \of b }}\);

  c) \(\left( {{{a + b} \over {\root 3 \of a  + \root 3 \of b }} – \root 3 \of {ab} } \right):{\left( {\root 3 \of a  – \root 3 \of b } \right)^2};\) 

  d) \({{a – 1} \over {{a^{{3 \over 4}}} + {a^{{1 \over 2}}}}}.{{\sqrt a  + \root 4 \of a } \over {\sqrt a  + 1}}.{a^{{1 \over 4}}} + 1.\)

  Giải

  a) \({{\sqrt a  – \sqrt b } \over {\root 4 \of a  – \root 4 \of b }} – {{\sqrt a  + \root 4 \of {ab} } \over {\root 4 \of a  + \root 4 \of b }} = {{\left( {\root 4 \of a  + \root 4 \of b } \right)\left( {\root 4 \of a  – \root 4 \of b } \right)} \over {\root 4 \of a  – \root 4 \of b }} – {{\root 4 \of a \left( {\root 4 \of a  + \root 4 \of b } \right)} \over {\root 4 \of a  + \root 4 \of b }}\)

  \( = \root 4 \of a  + \root 4 \of b  – \root 4 \of a  = \root 4 \of b \)

  b) \({{a – b} \over {\root 3 \of a  – \root 3 \of b }} – {{a + b} \over {\root 3 \of a  + \root 3 \of b }} = {{{{\left( {\root 3 \of a } \right)}^3} – {{\left( {\root 3 \of b } \right)}^3}} \over {\root 3 \of a  – \root 3 \of b }} – {{{{\left( {\root 3 \of a } \right)}^3} + {{\left( {\root 3 \of b } \right)}^3}} \over {\root 3 \of a  + \root 3 \of b }}\)

  \( = \root 3 \of {{a^2}}  + \root 3 \of {ab}  + \root 3 \of {{b^2}}  – \left( {\root 3 \of {{a^2}}  – \root 3 \of {ab}  + \root 3 \of {{b^2}} } \right) = 2\root 3 \of {ab} \)

  c) \(\left( {{{a + b} \over {\root 3 \of a  + \root 3 \of b }} – \root 3 \of {ab} } \right):{\left( {\root 3 \of a  – \root 3 \of b } \right)^2} = \left( {\root 3 \of {{a^2}}  – \root 3 \of {ab}  + \root 3 \of {{b^2}}  – \root 3 \of {ab} } \right):{\left( {\root 3 \of a  – \root 3 \of b } \right)^2}\)

  \( = \left( {\root 3 \of {{a^2}}  – 2\root 3 \of {ab}  + \root 3 \of {{b^2}} } \right):{\left( {\root 3 \of a  – \root 3 \of b } \right)^2} = {\left( {\root 3 \of a  – \root 3 \of b } \right)^2}:{\left( {\root 3 \of a  – \root 3 \of b } \right)^2} = 1\)

  d) \({{a – 1} \over {{a^{{3 \over 4}}} + {a^{{1 \over 2}}}}}.{{\sqrt a  + \root 4 \of a } \over {\sqrt a  + 1}}.{a^{{1 \over 4}}} + 1. = {{\left( {\sqrt a  + 1} \right)\left( {\sqrt a  – 1} \right)} \over {\sqrt a \left( {\root 4 \of a  + 1} \right)}}.{{\root 4 \of a \left( {\root 4 \of a  + 1} \right)} \over {\left( {\sqrt a  + 1} \right)}}.\root 4 \of a  + 1\)

                                          \( = \sqrt a  – 1 + 1 = \sqrt a \).